دکتر ذبیح اله حسن زاده در شبکه سلامت سیما – برنامه ضربان بخش چهارم